Általános Szerződési Feltételek az Utazona.hu oldalon

Foltnet Kft. az Utazona.hu oldalain elhelyezni kívánt reklámok közzétételét az alábbi Általános szerződési feltételek-továbbiakban ÁSZF- mellett vállalja.

I. Általános szerződési feltételek hatálya

Jelen általános szerződési feltételek alkalmazásában reklámnak minősül minden olyan információ, tájékoztatás, amely termék, szolgáltatás, ingatlan, jog és kötelezettség értékesítés vagy más módon történő igénybevételét és a vállalkozás nevének, megjelölésének, tevékenységének népszerűsítését, továbbá az áru megismertetését mozdítja elő.
Az Utazona.hu oldalain reklám közzétételére a Foltnet Kft. és a közzétételt megrendelő magán-, vagy jogi személy (Megrendelő) között létrejött írásbeli megállapodás (Szerződés) alapján kerülhet sor.

II. A szerződés létrejötte

A reklám megrendelése a Foltnet Kft. által előkészített, e célra létrehozott űrlap kitöltésével és jelen ÁSZF elfogadásával és a Foltnet Kft. részére történő megküldésével történik.
A megrendelésnek minimálisan az alábbiakat kell tartalmaznia:

 • Megrendelő azonosító adatai (cégnév, cím, adószáma, számlázási cím)

 • Kapcsolattartó személy adatai (neve, telefonszáma, e-mail címe)

 • Megrendelt felületek megjelölése

 • Felületek mennyisége, időtartama, rotáció

 • Díjak, jutalékok mértéke, fizetés módja, fizetés esedékessége

 • Nyilatkozat az általános szerződési feltételek elfogadásáról

Megrendelő köteles a közzétételhez szükséges, külön jogszabályokban előírt további nyilatkozatokat is megadni, illetve okiratokat bemutatni, amennyiben ilyen kötelezettség felmerül.
A Szerződés alapján Foltnet Kft. a reklám Szerződés szerinti közlésére, a Megrendelő pedig a megállapított díjak és/vagy jutalékok megfizetésére köteles.

III. A közzététel

Foltnet Kft. az reklámok közlését az Utazona.hu oldalain, az alábbi felületeken, eltérő megjelenési feltételek szerint vállalja:

 • Banner pozíciók

 • Partnereink adatbázis

 • Hírlevél pozíciók

 • Általános ajánlat adatbázis, és ahhoz kapcsolódó keresőlapi, illetve hírlevél kiemelések

 • Szálláshelyutalvány adatbázis

 • PR cikk

 • Játék

A „Banner” reklám előre meghatározott méretű, képes hirdetés, az alábbi formátumok valamelyikében: animáció (Flash swf, vagy animált gif), állókép (jpg, tif, npgA reklám elkészítésében való bármilyen közreműködést Foltnet Kft. a Megrendelővel kötött külön megállapodás alapján, külön díjazás ellenében vállal. A reklámot olyan méretben kell elkészíteni, hogy az a megrendelt felületen elhelyezhető legyen.

Az „Partnereink”, „PR cikk”, „Játék” felületein vagy oldalain közzétett reklámok a Szerződésben rögzített időtartam lejártáig állandóan láthatók.
Az „Általános ajánlat adatbázis”, illetve „Szálláshelyutalvány”-ban közzétett ajánlatok a felhasználók általi lekérdezések alapján jelennek meg a találati listákban, majd a részletes ajánlati oldalon.
A „Hírlevélhez pozíciók” jellegű közléseket a kiküldés pillanatában címlistánkra regisztrált olvasókhoz juttatjuk el, egy alkalommal.

Bármely felületen elhelyezett reklám, illetve annak kijelölt része egyúttal hiperhivatkozásként (link) is szolgál, amelynek segítségével a felhasználó a reklámpozíció típusától függően eljuthat a Megrendelő által megadott, vagy a termék Utazóna.hu-nt kialakított oldalára.

IV. Reklámtilalmak és reklámkorlátozások

A Megrendelő kijelenti és szavatolja, hogy a reklám tartalma nem ütközik a magyar jogszabályokban meghatározott reklámtilalmakba és reklámkorlátozásokba, nem sérti a Magyar Reklámetikai Kódex előírásait, összhangban áll az Interneten általánosan elfogadott normákkal, a jó erkölcs szempontjából nem kifogásolható.
Amennyiben a Foltnet Kft. bármely módon tudomást szerez arról, hogy a reklám a fentebb körülírt tilalmak és korlátozások valamelyikébe, úgy Foltnet Kft. jogosult a Megrendelőt a reklám megfelelő módosítására felhívni, illetve a Szerződést a Megrendelőhöz intézett egyoldalú nyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani és a reklám további közlését megszüntetni.
Megrendelő tudomásul veszi, hogy Foltnet Kft. akkor is jogosult az előzőek szerint eljárni, ha a reklám ellentétes az Utazona.hu általános hangvételével, illetve a Foltnet Kft. üzleti érdekeivel.

V. Formai és technikai követelmények

Megrendelő köteles az elkészült reklámot, illetve az elkészítéséhez szükséges anyagokat a reklám tervezett közlését megelőzően legalább három munkanappal Foltnet Kft. részére digitálisan (elsődlegesen e-mail) átadni.
Ha Megrendelő által készített reklám nem felel meg a fentiekben leírt formai vagy tartalmi követelményeknek, erre őt Foltnet Kft. figyelmezteti, és a reklámot módosításra a Megrendelőnek visszaküldi.

VI. Felelősség a reklámért

A közzétett reklámszöveg, kép, logó tartalmáért elsődlegesen a Megrendelő tartozik felelősséggel. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a reklám tartalmával kapcsolatban harmadik személy által FOLTnet Kft-vel szemben támasztott bármilyen igény esetén teljes körűen mentesíti FOLTnet Kft-t a felelősség alól.
Ha a közzétett reklám a Megrendeléstől eltérő, a Megrendelő elsősorban a reklám ismételt, kifogástalan megjelentetését követelheti, másodsorban kérheti a díjak és/vagy jutalékok arányos leszállítását.
Ha a hibás teljesítés Megrendelő által átadott anyagban meglévő hibából adódik, Megrendelő a fentebb meghatározott, hibás teljesítésből eredő igényeit nem érvényesítheti.
Ha a reklám közzététele olyan okból marad el, amelyért Foltnet Kft. a felelős, Foltnet Kft. díjazásra/jutalékra nem tart igényt. Vis majorért (sztrájk, elemi csapás, áramszünet, egyéb külső elháríthatatlan ok) FOLTnet Kft-t semmiféle felelősség nem terheli.

VII. Felmondás

A szerződés jogkövetkezmény nélküli felmondására Megrendelő legkésőbb a Megrendelésen szereplő kampány kezdési időpontját megelőző 15. napon jogosult. Megrendelő köteles a díj 50%-ának megfizetésére abban az esetben, amennyiben a felmondásra a kampánykezdés időpontját megelőző 15. napon túl és 7. napot megelőzően kerül sor. Ha a felmondás bejelentésére a kampánykezdetet megelőző 7 napon belül, de három napon túl történik, akkor a Megrendelő a szerződésben meghatározott díj 75%-át köteles megfizetni a Foltnet Kft. részére. Három napon belüli felmondás esetén FOLTnet Kft-t a felek által megállapított díj teljes összege megilleti.

VIII. Díjak, jutalékok

Foltnet Kft. a reklámot a mindenkori médiaajánlatban meghatározott díjak, illetve jutalékok ellenében teszi közzé. A médiaajánlatban kerül rögzítésre a mindenkor és mindenkire irányadó alapár, engedmények és felárak mértéke.
A díjak tartalmazzák a reklám közzétételével felmerülő szokásos technikai költségeket, nem tartalmazzák azonban a Megrendelő által kért jelentősebb műszaki, vagy arculati változtatások elvégzésének költségeit. Ez utóbbi költségek a díjakon felül a Megrendelőt terhelik. A FOLTnet Kft fenntartja magának a jogot, hogy rendkívüli vagy promóciós akciók esetén a díjakat/jutalékokat a médiaajánlattól eltérően állapítsa meg.
Megrendelő a díjakat és/vagy jutalékokat a Foltnet Kft. által kiállított számla ellenében, a Szerződésben meghatározott módon köteles megfizetni.
Ha Megrendelő a részére kiküldött számla összegét részben kifogásolja, a nem kifogásolt összeget köteles határidőre kiegyenlíteni.
A díjak/jutalékok késedelmes kiegyenlítése esetén Foltnet Kft. a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét, mint késedelmi kamatot számít fel.
Amennyiben Megrendelő a díjakat/jutalékokat alapos indok nélkül határidőre nem fizeti meg, Foltnet Kft. jogosult a Megrendelő további közzétételeit felfüggeszteni, illetőleg újabb megrendelés elfogadását megtagadni. Az ebből eredő kárért FOLTnet Kft-t felelősség nem terheli.

IX. Egyéb kikötések

Jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a hatályos magyar jog, így elsősorban a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. Törvény, a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. Törvény, valamint a Magyar Reklámetikai Kódex rendelkezései az irányadóak.
A felek a Szerződés alapján felmerülő vitás kérdéseiket megpróbálják egymás között tárgyalásos úton rendezni.

 

2018. március