Adatkezelési tájékoztató

MEGKÉRJÜK, HOGY ALAPOSAN OLVASSA EL ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓNKAT, AMELY A UTAZÓNA.HU OLDAL HASZNÁLATÁRA VONATKOZIK:

1    Általános szabály

A FOLTnet Kft. által üzemeltetett oldal használata kizárólag az alábbi kikötésekkel és feltételekkel, továbbá Magyarország és az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR rendelet) jogszabályaival összhangban megengedett.

2    A honlap tartalma

A honlapon található információkat a FOLTnet Kft. munkatársai helyezték el. Ezen információk pontosságára, teljességére a FOLTnet Kft. nem ad garanciát. A FOLTnet Kft. és munkatársai nem vállalnak felelősséget azokért az esetleges veszteségekért, károkért, költségekért, amelyek az utazona.hu oldalra történő belépésből vagy azok használatából erednek. A FOLTnet Kft. fenntartja magának a jogot arra, hogy amikor szükségesnek tartja, változtatást, javítást, fejlesztést végezzen a honlapján, előzetes figyelmeztetés nélkül.

3    Kapcsolódó honlapok

A www.utazona.hu oldal tartalmaz olyan linkeket, amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus átlépési lehetőséget. Ezek a kapcsolódó honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak. A kapcsolódó honlapokhoz az utazona.hu oldal csupán kapcsolódási lehetőséget biztosít, a FOLTnet Kft. és munkatársai nem vállalnak semmilyen természetű kötelezettséget, felelősséget az ezeken a honlapokon megjelent tartalmakért.

4    Adatvédelem

A FOLTnet Kft. tiszteletben tartja honlapja látogatóinak személyhez fűződő jogait. Személyes adatok alatt értjük azon adatokat, melyek alapján azonosítani tudjuk Önt például neve, címe, telefonszáma és e-mail címe, stb. alapján. A FOLTnet Kft. oldalán az alábbi adatokat rögzíti:

4.1    Hírlevél küldés feliratkozóknak
Amennyiben Ön az utazona.hu rendszeresen kiküldött hírlevelére kíván feliratkozni, akkor ehhez a következő személyes adatot kell megadnia:
email cím
Az adatot visszavonásig (leiratkozásig) vagy a cím megszűnéséig kezeljük.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: a cég nevében eljáró munkavállalók

4.2    Weboldalon történő ajánlatkérés esetén
Amennyiben Ön az utazóna.hu valamely utazási ajánlattal kapcsolatban ajánlatot kíván kérni, akkor ehhez a következő személyes adatokat kell megadnia:
Név, email cím, telefonszám, cím
Az adatokat az utazást szervező irodának továbbítjuk, melyet a szervező iroda kizárólag a kért ajánlat megadása érdekében használja fel.
Az ajánlatkérést 1 éven belül töröljük. A szervező iroda az ajánlatkérés tárolását a saját adatkezelési szabályzatban rögzíti.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
 Az adatok továbbításának címzettje: a cég nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók

4.3    Cookie-k
A utazona.hu weboldalon tett látogatások során a testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. A cookie-k a felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak. A cookie-k elhelyezésével a weboldal működtetőjének célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.
•    Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy a szolgáltató honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.
•    Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ a szolgáltató a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével a szolgáltató adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok a szolgáltató részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy a szolgáltató a felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a szolgáltató nem használja arra, hogy a felhasználót személyesen azonosítsa.
Az adatkezelés jogalapja: hozzájárulás

4.4    Weboldal látogatás naplózása
A weboldal üzemeltetőjének technikai rendszere az Ön látogatását automatikusan naplózza. A naplózás célja a weboldal üzemeltetésének biztonságosabbá tétele, az esetleges üzemzavarok okának kiderítése, a kezelt adatok biztonságának megőrzése. Ennek érdekében a napló a következő adatokat rögzíti:
Dátum, időpont, a felhasználó számítógépének IP címe, a felhasználó számítógépének böngészőjével kapcsolatos adatok és a meglátogatott oldal címe.
A weboldal látogatási naplóját a weboldal működtetője kizárólag az üzemeltetéshez szükséges tevékenységeihez használja fel. Az adatok megőrzésének időtartamát az üzemeltető informatikai biztonsági előírásai határozzák meg, amely jelenleg max. 1 év.
Az adatkezelés jogalapja: jogos érdek
Az adatok továbbításának címzettje: a cég nevében eljáró munkavállalók

4.5    Oldal látogatás statisztika
A weboldalunk látogatóinak tevékenységét a Google Analytics felhasználásával naplózzuk. A kezelésre kerülő adat:
IP cím, dátum, időpont
Az adatkezelés időtartama: Látogatás rögzítése után 50 hónap
Adatkezelés jogalapja: hozzájárulás
Az adatok továbbításának címzettje: a cég nevében eljáró munkavállalók és együttműködő adatkezelők, adatfeldolgozók

5    Személyes adatok használata
Személyes adatainak megadásával felhatalmazza a FOLTnet Kft-t arra, hogy személyes adatait a tájékoztatóban leírt módon és célra felhasználjuk.

5.1    Adattovábbítás, adatfeldogozás, az adatokat megismerők köre
A jelen tájékoztatóban foglaltak alapján kezelt személyes adatokat a FOLTnet Kft. harmadik félnek nem adja át.
Az adatok kezelésével összefüggésben a FOLTnet Kft. adatfeldolgozóként megbízást ad a weboldalt fejlesztő és üzemeltető szolgáltatóknak. Az adatfeldolgozók kizárólag az adatkezelő FOLTnet Kft. utasítása alapján, a jelen tájékoztatóban foglalt célok érdekében járnak el.

5.2    Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei
Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő fenti elérhetőségein.

5.3    Tájékoztatáshoz való jog
A FOLTnet Kft. megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

5.4    Az érintett hozzáféréshez való joga
Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
•    az adatkezelés céljai;
•    az érintett személyes adatok kategóriái;
•    azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
•    a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;
•    a helyesbítés, törlés vagy adatkezelés korlátozásának és a tiltakozás joga;
•    a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
•    az adatforrásokra vonatkozó információ;
•    az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

5.5    Helyesbítés joga
Az érintett kérheti a FOLTnet Kft. által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

5.6    Törléshez való jog
Az érintett az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére a FOLTnet Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:
•    a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;
•    az érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
•    az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
•    a személyes adatokat jogellenesen kezelték;
•    a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;
•    a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.
Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:
•    a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
•    a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
•    a népegészség-ügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;
•    vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

5.7    Az adatkezelés korlátozásához való jog
Az érintett kérésére a FOLTnet Kft. korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:
•    az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;
•    az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
•    az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
•    vagy az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

5.8    Adathordozáshoz való jog
Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

5.9    Tiltakozás joga
Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

5.10    Visszavonás joga
Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja

6    Az adatkezelő adatai, elérhetősége:

Név: FOLTnet Kft.
Székhely: 1147 Budapest Csömöri út 48.
Cégjegyzékszám: 01 09 705801
Adószám: 12836714-2-42
Belső adatvédelmi felelős neve: Folt János
Elérhetőségei: (+36) 1-260-7393, utazona@utazona.hu

7    Adatfeldolgozók és elérhetőségeik:

Tárhely szolgáltató: FOLTnet Kft.
Weboldal fejlesztés: FOLTnet Kft.

8    Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával, közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.  
A Felhasználó jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. Az Adatkezelő kérésre a Felhasználót tájékoztatják a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.
 
Budapest, 2018. május 24.